VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients | Demanar Cita Renda

Laboral

ASSESSORIA I GESTIÓ LABORAL
    • Assessorament permanent i personalitzat de:
        - Consultes i Sentències
        - Convenis col·lectius
    • Confecció de fulles de salaris
    • Resum de costos laborals mensuals
    • Contractes laborals, altes, baixes i variacions de dades de la Seguretat Social
    • Gestió dels impostos (111 i resum anual)
    • Registres de Jornada dels treballadors
    • Ajornament de deutes amb la Seguretat Social
    • Mantenir actualitzades les dades censals de l’empresa


PENSIONS
    • Tramitació de pensions de:
        - Viduïtat
        - Jubilació
        - Incapacitats
    • Estudis i simulacions de les pensions
    • Escrits i requeriments de l’Institut Nacional de la Seguretat Social


JURÍDIC LABORAL
    • Assistència i representació davant de:
        - Inspecció de treball
        - Servei de Mediació i Arbitratge i Conciliació
        - Jutjats Socials
    • Consultes laborals relatives a contractes, situacions laborals, litigis i demés aspectes relatius a l’àmbit Jurídic-Laboral


CONSULTES, ESTUDIS I SIMULACIONS
    • Entrevistes i respostes a consultes formulades
    • Simulacions de nòmines i costos laborals
    • Consultes relatives a l’Impost sobre la Renda (IRPF) i retencions