VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients

Publicacions

Consulta Vinculant sobre el càlcul de la base imposable d’ITP en el cas del lloguer d’un habitatge.

23/03/2017

En aquesta consulta la Subdirecció General d' Impostos Patrimonials estableix com s’ha de calcular l’Impost de Transmissions Patrimonials en el cas del lloguer d’un habitatge destinat a ser habitatge habitual i quina incidència té en aquest càlcul la duració del contracte.

Sentència del TEAC que fixa si la prestació per maternitat s’ha de considerar una renda exempta de l’IRPF.

23/03/2017

Mitjançant aquesta sentència el TEAC unifica criteris en la qüestió de si la prestació per maternitat ha de ser considerada o no una renda exempta de l'IRPF.

Consulta de l'ICAC referent al tractament comptable de les modificacions fiscals dels deterioraments de participacions.

07/03/2017

L'ICAC estableix com s'han de reflectir comptablement de cara a la formulació dels Comptes Anuals de 2016 les modificacions que en el règim fiscal del deteriorament en participacions de capital o de fons propis d'entitats ha introduït el RD 3/2016 de 2 de desembre.

Sentència del l’AN que aclareix a partir de quin moment l’IVA suportat de les factures d’execució d’obres amb aportació de materials és deduïble.

18/11/2016

En aquesta sentència l’Audiència Nacional aclareix quins criteris s’han d’acomplir per tal que l’IVA d’una factura rebuda d’un contractista o subcontractista en execucions d’ obres amb aportació de material sigui deduïble, establint a partir de quin moment es pot incloure en la corresponent declaració d’IVA com a quota suportada.

Consulta referent al tractament comptable que s'ha de donar a certes retribucions en espècie

14/11/2016

Descripció del tractament comptable que s'ha d'aplicar a les retribucions en espècie derivades de la cessió als treballadors de vehicles en règim de rènting.

Sentència del TSJM sobre la presentació extemporània pel subjecte passiu d'una autoliquidació durant la revisió per l' AEAT d’un exercici posterior al qual afecta.

14/11/2016

Sentència que estableix que l'Agència Tributària en el càlcul de la liquidació provisonal de l'Impost sobre Societats derivada d'un procediment de comprovació limitada, hauria hagut de tenir en compte la declaració d'un exercici previ presentada extemporàniament pel subjecte passiu durant el període de la revisió i que afecta a l'exercici objecte de la mateixa.

Consulta vinculant referent a la deduibilitat de les despeses d'amortitzacions dins del període de prescripció.

11/10/2016

Consulta Vinculant referent a la possibilitat o no de deducció a l'Impost de Societats de despeses d'amortització corresponents a exercicis anteriors.

Consulta vinculant referent a la possibilitat o no d'aplicació de l'IVA del 4% en l'adquisicio d'un vehicle nou pel transport d'un discapacitat.

11/10/2016

Consulta vinculant en el que s'estableixen quins requisits s'han d'acomplir en cas de discapacitats per poder adquirir un vehicle nou amb aplicació d'un IVA del 4%.

Sentència del TS sobre la repercussió entre venedor i comprador de l'import de l'IBI de l'any en que es transmet una finca.

14/09/2016

La Setència estableix qui ha d'assumir el cost de l'IBI d'una finca l'any en que es transmet.

Página: < 12 3 4 >  Última