VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients

Publicacions

Consulta vinculant sobre l'embargabilitat dels sous.

08/09/2016

S'estableix l' embargabilitat de les rendes que en forma de sou i d' indemnització laboral rep un treballador.

Consulta vinculant sobre el tractament fiscal a l' IRPF de la venda d'una persona major de 65 anys de la seva farmàcia.

23/05/2016

S'especifica en quins casos pot estar exempta aquesta transmissió i la imputació temporal del guany patrimonial obtingut.

Consulta vinculant referent a exempció per doble imposició en dividends internacionals.

07/03/2016

Consulta vinculant que aclareix alguns dels criteris que s'han d' acomplir per poder aplicar l' exempció per doble imposició en el cobrament de dividends per participacions en societats situades a l'estranger.

Circular 1/2016 - Consulta vinculant referent a la deduibilitat dels interessos de demora.

08/02/2016

Els presentem una consulta vinculant emesa per la DGT en la que s'estableix si són o no deduïbles en l'Impost de Societats els interessos de demora.

Circular 11 - Recordatori situació tributària 2016

30/12/2015

Adjuntem la circular 11/2015 en la que detallem els tipus impositius i retencions aplicables a 2016.

Circular nº 8: Recordatori limitació de pagaments en efectiu

19/11/2015

Els adjuntem la circular 8/2015 en la que recordem que l’any 2012 es va aprovar una limitació dels pagaments en efectiu que es troba actualment vigent.

Ordre del BOE relativa a la sol·licitud d'ajornaments a l'AEAT.

03/11/2015

Ordre del BOE relativa a la necessitat de garanties en els ajornaments i fraccionaments dels deutes tributaris amb Hisenda.

Consulta Vinculant sobre el tractament fiscal de les primes d'assegurança pagades per l'empresa a favor dels seus treballadors.

13/10/2015

Presentem la Consulta Vinculant de la SG d'IRPF sobre el diferent tractament en l'impost que s'ha de donar a les primes d'assegurances de salut pagades per les empreses als seus treballadors en funció de les característiques d'aquests pagaments.

Consulta Vinculant referent a la tributació de les anualitats per aliments.

08/10/2015

Presentem Consulta Vinculant de la Subdirecció General d'Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques referida a la tributació de les anualitats per aliments.

Consulta vinculant referida al càlcul en l'IRPF del guany patrimonial resultant de la venda d'immobles.

08/10/2015

Consulta vinculant de la Subdirecció General d'Impostos Sobre la Renda de les Persones Físiques, referida al càlcul de cara a l'impost del guany patrimonial obtingut en la venda d'un immoble, tenint en compte el límit dels 400.000,00 €.

Página: < 1 23 4 5 >  Última