VIC 93 885 45 58

|

BARCELONA 93 209 01 99

| Àrea clients | Demanar Cita Renda

Consultors aplegats

Som  un  equip  de  professionals  que  tenim  com  a  lema  de  treball,  l’assessorament personalitzat  a  la  mesura  de  cada  client,  assessorament  subjectes  als  principis d’independència i deontologia professional.

Serveis

Els  serveis  que oferim  son els d’assessorament fiscal,  mercantil,  jurídic,  successori  i contractual, així com els serveis comptables i financers.

Equip de treball

El  nostre  equip  de  treball,  està  format  per  economistes,  advocats  i  llicenciats  amb experiència contrastada i en permanentment formació, el que ens dona una qualitat en els serveis que oferim  i sobretot amb un criteri avalat pels nostres clients en 30 anys d’història.

NOVETATS

Consulta Vinculant v2440-21, de 22 de setembre

18 feb 2022

Consulta Vinculant sobre la justificació de les despeses de pernoctació. S'haurà de justificar la pernoctació amb el tiquet o factura de l'hotel.

Més informació

Consulta Vinculant v2808-21, de 16 de novembre de 2021

18 feb 2022

La percepció d'una ajuda per a instal·lació de plaques solars en l'habitatge constitueix un guany patrimonial a efectes d'IRPF

Més informació

Consulta Vinculant 2352 de 18 d'agost de 2021

21 oct 2021

No es pot renunciar a aplicar la retenció sobre els rendiments d'activitats professionals.

Més informació

Consulta Vinculant 188 de 4 de febrer de 2021

21 oct 2021

Una persona jubilada que presta serveis esporàdics i ocasionals per un import inferior al SMI i sense intenció de continuïtat no tindrà la condició d'empresari o professional a efectes d'IVA

Més informació

Consulta Vinculant 2005 de 1 de juliol de 2021

21 oct 2021

La mort d'un cotitular d'una compte bancària obliga a efectes fiscals a justificar que els diners dipositats per l'altre titular no forma part de l'herència

Més informació

Consulta Vinculant 2068 de 9 de juliol de 2021

21 oct 2021

Consulta Vinculant que aclareix els dubtes sobre el percentatge d'IVA respecte l'instal·lació de plaques fotovoltaiques

Més informació

Circular 10 .- Novetats tributaries incloses en la LLei de Prevencio del Frau Fiscal

13 oct 2021

Novetats tributaries incloses en la LLei de Prevencio del Frau Fiscal

Més informació

Circular 11 .- Impost sobre emissions de diòxid de carboni CO2

13 oct 2021

Nou impost sobre emissions de diòxid de carboni CO2

Més informació

Sentència del Tribunal Suprem, 20 de gener de 2021

13 oct 2021

Adjuntem un resum de la sentència del Tribunal Suprem sobre la reducció de rendiments irregulars a efectes de IRPF i la seva aplicació segons cada subjecte passiu.

Més informació

Consulta Vinculant 17 de juny de 2021

13 oct 2021

Us adjuntem la Consulta Vinculant de 17 de juny de 2021 sobre el lloguer d'un immoble amb finalitats turístiques, sense prestar-se serveis addicionals propis de l’industria hotelera, es consideraran exempts d’IVA i subjectes a ITP AJD

Més informació

Consulta Vinculant 1 de juny de 2021

13 oct 2021

A efectes de determinar els elements patrimonials que queden exclosos del càlcul del límit de la quota íntegra conjunta en l'impost de patrimoni i IRPF no s'han de tenir en compte aquells elements patrimonials que no produeixin rendiments gravats per la LIRPF.

Més informació

Consulta Vinculant 23 de març de 2021

13 oct 2021

En el cas de persones físiques que porten a terme una activitat econòmica, el domicili que ha de constar en les factures ha de ser el del lloc on desenvolupa l'activitat i no la seva residència habitual.

Més informació

Consulta Vinculant 3616 de 21 de desembre de 2020

26 ago 2021

Consulta relativa a la dissolució de l'indivís i els excessos d'adjudicació, i la tributació en Impost de Transmissions Patrimonials.(V3616-20)

Més informació

Consulta Vinculant 0131 de 29 de gener de 2021

26 ago 2021

Consulta vinculant relativa a les retencions d'IRPF als treballadors que s'incorporen tenint en compte les remuneracions i retencions de l’empresa d’on prové(V0131-21)

Més informació

Consulta Vinculant 3367 de 17 de novembre de 2020

26 ago 2021

Consulta Vinculant relativa a l’exempció de retenció i ingrés de quilometratge de 0.19 euros/km no aplicable als autònoms, solament a treballadors (V3367-20)

Més informació

Consulta Vinculant 3319 de 6 de novembre de 2020

26 ago 2021

Consulta Vinculant relativa a Impost de Patrimoni, El treballador contractat en 2 empreses amb contractes a jornada complerta, no es vàlid per la persona contractada en activitat de lloguers.(V3319-20)

Més informació

Consulta Vinculant 3468 de 30 de novembre de 2020

26 ago 2021

Consulta V3468-20.- Les ajudes al lloguer, son guanys patrimonials a la base general de l'impost de l'IRPF i no estan exempts

Més informació

Consulta Vinculant 3255 de 30 d'octubre de 2020

26 ago 2021

Consulta V3255-20.- La indemnització per acomiadament laboral és embargable per no tenir consideració de salari.

Més informació

Consulta Vinculant 3277 de 4 de novembre de 2020

26 ago 2021

Consulta V3277-20.- En cas de societat quebrada, per donar la pèrdua patrimonial, cal la liquidació de l’empresa.

Més informació

Consulta Vinculant 3269 de 30 d'octubre de 2020

26 ago 2021

Consulta Vinculant V3269 sobre el pagament de càrregues en el cas d'adquirir una finca en subhasta. El pagament de les càrregues no pot ser considerat un cost.

Més informació

TEAC 21-06-2021

26 ago 2021

Resolució del TEAC: el destí previsible en la transmissió de l'immoble i les formalitats de l'IVA són els requisits necessaris per aplicar la renúncia a l'exempció de l'IVA

Més informació

Consulta Vinculant 2891-18, de 8 de novembre de 2018

13 feb 2019

Consulta Vinculant 2891-18, de 8 de novembre de 2018, de la Subdirecció General Impostos sobre el Consum relacionada amb la facturació electrónica i el valor a efectes fiscals de les factures en format pdf enviades per e-mail sense signatura digital

Més informació

Consulta Vinculant V0949-18, de 11 d'abril de 2018

04 feb 2019

Consulta Vinculant V0949-18, d'11 d'abril de 2018, sobre retribució en espècie i la seva relació amb IRPF, IVA i Impost de Societats.

Més informació

Sentència TJUE sobre IVA, inversió del subjecte passiu i facturació

25 des 2017

Sentència del TJUE sobre la interpretació de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006, relativa a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Més informació

Sentència del TJUE sobre IVA

25 des 2017

Sentència del TJUE sobre IVA i la cessió de la propietat en compensació de deute tributari d'un empresari

Més informació

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 30 de gener de 2017

25 des 2017

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, sobre IRPF i partides que redueixen la base imposable

Més informació

Consulta Vinculant V0543-17, sobre IRPF

25 des 2017

Consulta Vinculant V0543-17, sobre IRPF i el tipus de retenció aplicable a les retribucions del soci i l'Administrador d'una Societat

Més informació

Sentència del Tribunal Suprem de 30 de novembre de 2020

01 gen 1970

Sentencia del Tribunal Suprem sobre l’inici del còmput de la prescripció en les donacions i a la data en que efectúa la transferència.(30-11-2020)

Més informació

Circular 8 .- Ajudes directes a empreses i autonoms

01 gen 1970

Els adjuntem la circular 8, sobre les noves ajudes directes a autònoms i empreses

Més informació